Comfact logo
Leverera dokument säkert

COMFACT DELIVERY

Comfact Delivery utvecklades för att tillgodose behov hos kunder som använder våra underskriftstjänster. Många dokument innehåller personuppgifter och känslig information och de är inte lämpade för e-postdistribution.

Våra leveranstjänster bygger på eIDAS Electronic Registered Delivery Services (ERDS).
leverans-logga

FUNGERAR UTAN KONTO

Många lösningar inom detta område förutsätter att mottagaren har ett konto där man först loggar in för att få åtkomst till sin registrerade leverans. När vi utvecklade Comfact Delivery var detta en utformning som vi ville undvika eftersom användare normalt vill ha så få konton som möjligt.

Comfact Delivery använder befintlig infrastruktur och kräver inte att mottagaren skapar ett konto i förväg. Du kan skicka information till alla organisationer eller personer globalt – det enda som krävs är att mottagaren har en e-postadress för notifiering.


RÄTT MOTTAGARE VARJE GÅNG

Välj den identifieringsnivå som krävs för de dokument som ska skickas beroende på verksamhetsmässiga och legala krav.

När tjänsten används i en organisation kan integration ske med befintlig identitetslösning i ett sömlöst arbetsflöde, samtidigt som full säkerhet bibehålls.

Vid mycket höga krav på säkerhet kan så kallad flerfaktorautentisering användas. Det innebär att användaren ska styrka sin identitet med flera parallella metoder/tekniker för att få åtkomst till det skyddade materialet.NOTIFIERINGAR OM MEDDELANDESTATUS

När en leverans har mottagits får avsändaren med ett undertecknat mottagningsbevis.

HUR FUNGERAR COMFACT DELIVERY?

leverans diagram

BEVISLAGER

Vårt säkra bevislager innehåller en detaljerad historik över varje leverans som behandlats av systemet. Med hjälp av digitala signaturer och tidsstämplning går det att verifiera en leverans många år senare.

STANDARDER

Standarder för leverans av elektroniska dokument utvecklas på EU och nationell nivå. Tjänsten Comfact Delivery lagrar nödvändiga bevis i enlighet med eIDAS-förordningen med enkel åtkomst för din egen journalföring.


På Comfact har vi en unik expertis inom att bygga standardkompatibla lösningar för både den privata och den offentliga sektorn med stöd i standarden, vilket garanterar att bevisen vi producerar är juridiskt giltiga i hela Europa.

INFORMATIONSSÄKERHET
Konfidentialitet dokument ikon
Konfidentialitet
Obehörigt utlämnande av information i samband med en leverans kan få allvarliga konsekvenser för de inblandade parterna. Comfact Delivery har utformats för att skydda information från obehörigt avslöjande.
Integritets-ikon
Integritet
Comfact Delivery är utformat för att förhindra obehörig modifiering eller förstörande (borttag) av information.
ikon av en klocka
Tillgänglighet
Comfact Delivery har utvecklats för att ge mycket hög tillgänglighet av våra tjänster. Många av de underliggande tjänsterna, som till exempel att skicka e-post- och SMS-meddelanden samt tidsstämplar, kan väljas utifrån flera alternativ.
HUR KAN COMFACT DELIVERY HJÄLPA DIN ORGANISATION?
ikon av en klocka
Minska arbetet och ledtiden
Minska eller eliminera papperslagring och underlätta dokumentåtkomst och hantering.
dokumenthanterings-ikon
Effektiv dokumenthantering
Genom att eliminera papper, kuvert och dess transport reduceras ditt miljömässiga fotavtryck.
GDPR ikon
Dataskyddsförordningen
Pålitliga tjänster som ger stöd för EU-förordningen eIDAS och standarder från ETSI, ISO, CEN och GDPR.
enigma maskin bild

LITE HISTORIA: ENIGMA MASKINEN

Från 1910-1920 kom radio mer och mer att användas för privat, affärsmässig och militär kommunikation. Eftersom denna kommunikation var öppen var det mycket lätt att tjuvlyssna.

För att förhindra avlyssning uppfanns och patenterades den första Enigma-maskinen av Arthur Scherbius 1918. Det var en mycket komplicerad chiffermaskin baserad på roterande trådbundna hjul. Massproduktionen av Enigma-maskinen startade 1925.

Vi har idag en liknande situation med internetkommunikation. För att förhindra avlyssning använder många webbplatser krypterad kommunikation. Vissa organisationer använder virtuella privata nätverk (VPN) när de arbetar med t.ex. e-post.

Tanken bakom Comfact Delivery är att den ska vara lätt att använda, men ha en mycket hög kommunikationssäkerhet, för alla att använda.